De Vrijplaatscoach. Van Conflict naar Groei. - Wettelijke basis voorkomen en bestrijden van PSA

Wettelijke basis voorkomen en bestrijden van PSA

De Arbowet over psychosociale arbeidsbelasting

In de vernieuwde arbowet van 1 januari 2007 wordt expliciet aan werkgevers en werknemers opdracht gegeven om gezamenlijk vorm te geven aan het arbobeleid waaronder PSA. Doel van de arbowet is het creëren van een veilige werkplek waar mensen hun werk kunnen doen met een minimum aan psychische en fysieke schade. Het blijkt dat een groot deel van de werknemers die arbeidsongeschikt raken op grond van psychische klachten, langdurig zijn blootgesteld aan PSA. Daarom wil de wetgever dat er extra aandacht wordt besteed aan de onderwerpen seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en werkdruk.Deze dienen actief voorkomen en bestreden te worden.

 

Artikelen uit de wet

Arbowet Artikel 1.3 e

Psychosociale arbeidsbelasting: de factoren seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen

Arbowet Artikel 1.3 f

Stress: een toestand die als negatief ervaren lichamelijke, psychische of sociale gevolgen heeft

Arbowet Artikel 3.1 c

De inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast

Arbowet Artikel 3.1 d

Monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt

Arbowet Artikel. 3.2

De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

 

Arbobesluit Afdeling 4, Art. 2.15 lid 1

Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan psychosociale arbeidsbelasting worden in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de risico’s ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting beoordeeld en worden in het plan van aanpak, bedoeld in artikel 5 van de wet, met inachtneming van de stand van de wetenschap maatregelen vastgesteld en uitgevoerd om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of indien dat niet mogelijk is te beperken.

Arbobesluit Afdeling 4, Art. 2.15 lid 2

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.

 

Een organisatie voldoet aan de wettelijke regels als:

  1. er een protocol ongewenste omgangsvormen isen gehanteerd wordt
  2. er een interne of externe vertrouwenspersoon benoemd is
  3. er een klachtencommissie is
  4. men jaarlijks in samenspraak met het personeelde actuele psychosociale arbeidsrisico’s inventariseert en de maatregelen hiertegen formeel laat opnemen in de (verplichte) Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

 

Voor meer informatie van het Ministerie van Sociale Zaken, volg deze link.